Huon Thi LA obituary photo
 
In Memory of

Huon Thi LA

June 6, 1924 - July 24, 2017

Obituary


Di cu d?n Vi?t Nam 1970. ?n M? d?nh cu Nam 1987. M?t B? M? t? thu? lên 8 tu?i. u?c Bà Ngo?i nuôi d?n mu?i tu?i là b?t d?u t?p Buôn bán và nh?ng nam sau dó t? túc muu sinh cu?c s?ng. Khi thành th?o vi?c Bán buôn thì b?t d?u L?p Gia Dình. Có t?t c? 5 ngu?i con nhung con gái d?u lòng b? b?nh ch?t. Còn l?i 3 Trai 1 Gái dã khôn l?n và có t?t c? 11 Cháu, 4 Ch?t. Ngoài ra dã nuôi thêm 4 ngu?i con...

Di cu d?n Vi?t Nam 1970. ?n M? d?nh cu Nam 1987. M?t B? M? t? thu? lên 8 tu?i. u?c Bà Ngo?i nuôi d?n mu?i tu?i là b?t d?u t?p Buôn bán và nh?ng nam sau dó t? túc muu sinh cu?c s?ng. Khi thành th?o vi?c Bán buôn thì b?t d?u L?p Gia Dình. Có t?t c? 5 ngu?i con nhung con gái d?u lòng b? b?nh ch?t. Còn l?i 3 Trai 1 Gái dã khôn l?n và có t?t c? 11 Cháu, 4 Ch?t. Ngoài ra dã nuôi thêm 4 ngu?i con nuôi t? nh? d?n khôn l?n.
Thu? thi?u th?i, m?c dù b?n r?n buôn bán và nuôi con an h?c nhung lúc nào cung làm vi?c Thi?n nhu thu?ng xuyên giúp Tài v?t cho các Chùa, các tr? em m? côi không noi nuong t?a. Tiêu bi?u ?i s?ng C?a Bà là Cham ch? Làm an, Nuôi Con và làm di?u Nhân ?c.